درباره ما

موسسه حمایت از کودکان کم شنوا وناشنوا (محکن) در سال 1385 به همت جمعی از فارغ التحصیلان دانشکده توانبخشی دانشگاه ع پ تهران تاسیس شد . این موسسه دارای مجوز فعالیت به شماره : 168394/8/1 از وزارت کشور و نیز شماره ثبت21478 می باشد .
 

اهداف موسسه محکن

فعالیت های محکن در 3بعد بهداشتی ودرمانی ، فرهنگی_اجتماعی وامور خیریه طبقه بندی می گردد.

v     بعد بهداشتی ودرمانی بهداشتی ودرمانی: شامل

¨      سنجش وغربالگری کودکان دارای مشکلات کم شنوایی وناشنوایی که در سه سطح مهدکودک وپیش دبستانی،دبستان ومدارس راهنمایی انجام می گیرد.در این مرحله کودکان دارای مشکل شناسایی ومشکلات مربوطه طبقه بندی می گردد.

¨      ارجاع کودکان دارای مشکل کم شنوایی: دراین مرحله کودکان بسته به نوع مشکل به سطوح درمان وتوانبخشی ارجاع می گردند

v     بعد فرهنگی واجتماعی: ازجمله فعالیت های موسسه محکن تلاش در ایجاد بسترهای مناسب درجامعه درجهت رشدسطح آگاهی مردم در خصوص سلامت گوش وبهداشت شنوایی می باشد که این مهم از طریق موارد ذیل انجام می پذیرد:

¨      برگزاری سمینار ها و همایش های علمی

¨        برگزاری کلاس های آموزشی در سراسر کشور

¨      همکاری در ساخت برنامه های تلویزیونی پیرامون مشکلات این کودکان

¨      تهیه وتوزیع بروشورهای علمی در سطح جامعه انجام می پذیرد.

v     امور خیریه: یکی دیگر از اهداف محکن شامل جذب و ساماندهی امور خیریه در جهت مساعدت به کودکان کم شنوا وناشنوا می باشد که از طریق موارد ذیل صورت می پذیرد:

¨        شناسایی کودکان محروم کم شنوا وناشنوا

¨        حمایت از این کودکان در کلیه مراحل زندگی وتحصیلی

¨        همکاری با خیرین در جهت ساماندهی امور خیریه وخدمت رسانی علمی ودقیق

¨        همکاری با سازمانهای دولتی وغیردولتی نظیر بهزیستی،سازمان اوقاف وامورخیریه،یونیسف و...درجهت ارایه خدمات به کودکان کم شنوا وناشنوا

¯     دورنما:

در صورت همیاری خیرین وهمکاری سازمانهای ذینفع با موسسه محکن،فعالیت های تخصصی وعلمی این موسسه منجر به دستیابی به اهداف مهمی در آینده ای نزدیک خواهد شد،که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

¨شناسایی آسیب های رایج در ضایعات شنوایی وبرنامه ریزی در جهت پیشگیری از بروز این ضایعات

¨شناسایی درصد شیوع کم شنوایی در کودکان و در نتیجه تخصیص دقیق منابع در جهت حمایت از این قشر

¨پیشگیری از بروز مشکلات کم شنوایی با اقدامات درمانی وتوانبخشی

¨ساماندهی امور مربوط به کودکان کم شنوا وناشنوا وحمایت از این قشر